Strona gwna Kontakt Zarzdzanie
O rejestracji Rejestracja
Unia Europejska EFS

WITAMY,

Akademia Przedsibiorczoci Sp. z o.o. pragnie zaprosi Pastwa do udziau w tworzonej stronie internetowej www.instytucjerynkupracy.pl zawierajcej baz danych o instytucjach i ofertach rynku pracy wojewdztwa witokrzyskiego.

Strona internetowa jest elementem realizowanego przez Akademi Przedsibiorczoci, projektu "Profesjonalne kwalifikacje" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich Dziaanie 1.1.

Celem strony jest rozpowszechnianie informacji dla beneficjentw, ktrzy poszukuj informacji o dostpnych ofertach rynku pracy, tzn. szkoleniach, doradztwie i ofertach pracy z wykorzystaniem Internetu.

Ch uczestnictwa, mog Pastwo potwierdzi, poprzez kontakt telefoniczny lub listowny na podany ponizej adres.

Dzikujemy i zapraszamy do wsppracy.

Więcej informacji:

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

27-200 Starachowice

ul. Zgodna 2

tel. 41 274 00 58

Informacje pomocne w ocenie spenienia warunkw.

Instytucje Rynku Pracy

W rozumieniu art.6 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej ustawa o promocji zatrudnienia), instytucjami rynku pracy s:


Charakterystyka poszczeglnych typw instytucji rynku pracy

Publiczne suby zatrudnienia

W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, w skad publicznych sub zatrudnienia wchodz: organy zatrudnienia (minister waciwy ds. pracy, wojewodowie, marszakowie wojewdztw i starostowie) wraz z powiatowymi i wojewdzkimi urzdami pracy, urzdem obsugujcym ministra waciwego ds. pracy oraz urzdami wojewdzkimi, realizujcymi zadania okrelone ustaw o promocji zatrudnienia.


Ochotnicze Hufce Pracy

W rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia OHP s pastwowymi jednostkami wyspecjalizowanymi w dziaaniach na rzecz modziey, w szczeglnoci modziey zagroonej wykluczeniem spoecznym oraz bezrobotnych do 25 roku ycia.


Agencje zatrudnienia

W rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia, agencje zatrudnienia s niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi wiadczcymi usugi w zakresie porednictwa pracy, porednictwa do pracy za granic u pracodawcw zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. Wszystkie podmioty prowadzce dziaalno z w/w zakresu musz by wpisane do rejestru agencji zatrudnienia, ktry prowadzi marszaek wojewdztwa waciwego dla siedziby podmiotu.


Instytucja szkoleniowa

Zgodnie z art. 6, ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia instytucjami szkoleniowymi s:

  • publiczne i niepubliczne podmioty prowadzce na podstawie odrbnych przepisw (w tym o systemie owiaty) edukacj pozaszkoln i posiadajce wpis do odpowiedniego rejestru (w przypadku organizowania szkole dla osb bezrobotnych i poszukujcych pracy konieczne jest posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez waciwy Wojewdzki Urzd Pracy zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia);
  • inne osoby prawne, ktre zgodnie ze statutem prowadz dziaalno szkoleniow, ktrej celem jest podwyszenie jako usug instytucji rynku pracy;
  • przedsibiorcy wykonujcy dziaalno gospodarcz w zakresie szkole

Instytucje dialogu spoecznego

W rozumieniu art. 6 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia, instytucjami dialogu spoecznego s nastpujce organizacje i instytucje zajmujce si problematyk rynku pracy:

  • organizacje zwizkw zawodowych,
  • organizacje pracodawcw,
  • organizacje bezrobotnych,
  • organizacje pozarzdowe wsppracujce z publicznymi subami zatrudnienia i Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zada okrelonych ustaw o promocji zatrudnienia.

Instytucje partnerstwa lokalnego

W rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia, instytucjami partnerstwa lokalnego s instytucje realizujce inicjatywy partnerw rynku pracy tworzone na rzecz realizacji zada okrelonych ustaw o promocji zatrudnienia i wspierane przez organy samorzdu terytorialnego.

instytucjerynkupracy.pl 2007 Akademia Przedsibiorczoci Sp.z o.o. ul. Zgodna 2, Poland 27-200 Starachowice
tel./fax: +048 041 275 00 58    Biuro czynne: pn-pt, w godz. 8:00 - 16:00